Kas müüa raie väljatuleku alusel või ei?

Kas müüa raiet väljatuleku alusel või mitte?

Paljud firmad pakuvad erametsaomanikule võimalust teostada raie  müük väljatuleku alusel ehk rahvakeeli maksab firma, kes raiet teostab, välja tulnud sortimendi alusel kas kokkuostu aktide alusel või eelnevalt erinevate puuliikidele kokkulepitud keskmise tihumeetri summa järgi. Viimase puhul võetakse reeglina arvesse harvesteri näit. Mõlemal puhul on oma head ja vead, ning sellise tehingu tegemisel on vaja selgelt kaaluda võimalust, et võite sootuks oma rahast ilma jääda osaliselt või kõigest. Osa firmasid pakuvad  erametsaomanikule võimalust teostada raide müüki väljatuleku alusel. Rahvakeeli tähendab see, et raiet teostav firma maksab välja tulnud sortimendi alusel kas kokkuostu aktide alusel või eelnevalt (erinevatele puuliikidele) kokkulepitud keskmise tihumeetri summa järgi. Viimasel juhul võetakse üldjuhul arvesse harvesteri  näit. Mõlemal variandil on oma head ja vead, ning seetõttu tasub taolise tehingu tegemisel kaaluda võimalust, et müüja võib oma  rahast osaliselt või täielikult ilma jääda.

 

Väljatuleku miinused harvesteri näidu alusel:

Harvesteri näitudega saab manipuleerida ehk andmeid on võimalik näidata sellistena, millistena need parasjagu kasulikumana tunduvad (reeglina ausad firmad seda ei tee). Ilma ettemaksuta on oht rahast kas osaliselt või tervenisti ilma jääda. Kui lõppsumma on vaja maksta väljatuleku alusel, ei pruugi  raiefirmal  jääda ressursse teede kordategemiseks ka juhul, kui eelnevalt on selles kokku lepitud. Teede korrashoiu kohustus lasub sellistel puhkudel aga siiski maaomanikul. Väljatuleku alusel saab algul raide  ostuks kaalukama pakkumise teha  ning eksitada metsaomaniku, kuna enam ei pea arvestama reaaltagavaraga, mille ostul on oluline raide ostjal kasumisse jõuda´.  

Aktide põhjal väljatuleku alusel maksmise meelespea:.

Kuna aluseks võetakse kokkuostu aktid, siis võib raide  alustamise hetkest raha metsaomaniku kontole laekuminega minna loodetust kauem aega.   Enamasti toimub sündmustekäik järgmiselt: Akti andmeid ja sealseid summasid arvesse võttes sõlmitakse raieõiguse võõrandamisleping väljatuleku alusel. Alustatakse raide ettevalmistustöödega ja metsaülestöötamisega. Sõltuvalt metsamaterjali kogusest alustatakse ka väljavedu teeäärsele platsile. Laoplatsilt organiseeritakse transport erinevatesse kokkuostupunktidesse. Kokkuostukohas mõõdetakse ja liigitatakse sortiment vastavalt kokkuostu ajagraafikule. Kokkuostupunkt saadab raiet teostavale firmale materjali mõõtetulemused ja akti koos saadava tuluga. Raide  teostaja esitab aktid metsaomanikule, aktide tulust lahutatakse maha ülestöötamine, transport ja iga tihumeetri pealt kindel tasu raiet teostavale firmale, üldiselt jääb tasu kogusest olenevalt vahemikku 2-5 eurot Kokkuostpunkt kannab kokkuleppele vastavalt raha metsafirma kontole, metsafirma omakorda kannab selle metsaomaniku arvele. Erinevate kokkuleppete alusel kannab metsafirma osaliselt summa enne raiet üle, kuid selleks motivatsioon peaaegu puudub.  

Miks küsitakse tihumeetri pealt lisaraha? Kas siis ülestöötamise pealt ei ole tulu arvestatav?

Need on igati mõistlikud küsimused, kuid tuleb selgeks teha, et ülestöötamisele ei lisata tihumeetri tasu juhul, kui metsaomanik ise organiseerib sortimentide mõõdud ( annab raiet teostavale firmale edasi ülevaate lõigatavate sortimentide pikkused, kuna teab kuhu ja mida müüa saab), müüb metsamaterjali ja võtab vastutuse saadava tulu osas. Raide ülestöötamine on teenus, millega ei kaasne firmal kohustust enda raamatupidamisest läbi lasta metsaomaniku materjali. Üldiselt teavad metsafirmad paremini lõigata sortimente, mida kokkuostus vajatakse ning neil on paremad lepingud kõrgema tihumeetri hinna saamiseks. Ülestöötamise hinnad on turul üsna paigas ning konkurents tugev, seega on selle teenuse osutamise kasutegur madal ning ettekujutus miljonikasumist on kõike muud kui tõsi. Metsanduses, nagu ka igas teises majandusharus, on pea- ja alltöövõtjad: paljud harvesteri omavad firmad osutavad teenust metsafirmadele, kes ostavad raideid , kuid ei pea vajalikuks oma tehnikaparki omada. Ülestöötamise kulukus ei sõltu metsaomaniku jaoks sellest, kas raiet teostav firma omab ise masinat või kasutab mõne teise firma teenust.  

Väljatuleku positiivsed küljed:

Kui metsamajanduskava eksib, võib juhtuda, et materjali tuleb esialgsest prognoosist rohkem. Metsafirmal pole mingit riski jääda kahjumisse. Hind on kõige tulutoovam metsaomanikule. Usaldusväärse firma leidmisel sujub tavaliselt koostöö ladusalt. Raideid  saab planeerida ajajärku, kus hinnad muutuvad kõrgemaks(kui pinnas ja ilmastikuolukord seda soosivad). Väljatuleku alusel tasub müüa juhul kui tegu on harvendusraiega , kuna reaalsuses võetakse alati rohkem materjali maha kui on metsateatisel märgitud. Müük on kasulik siis, kui on alust arvata, et metsamajanduskavas märgitud tagavarad on  tegelikest väiksemad.   NB! Väljatuleku alusel müügiks võivad rõhuda firmad, kellel pole tegelikkuses raha maksta raieõiguse ostul ettemaksu ning kellel ei pruugi olla kogemusi raiete organiseerimisel.